About Us

Centrum Interdisciplinárnych Biovied (CIB) bolo založené dňa 01.07.2013 ako excelentné pracovisko Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.